Jedną z możliwości inwestowania, czyli lokowania wolnych środków pieniężnych, jest inwestowanie w nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości są o tyle interesujące, co bezpieczne. Skierowywane są one zarówno do osób indywidualnych jak i do przedsiębiorstw. Inwestycje te należą do inwestycji długoterminowych, jednocześnie chroniąc przed inflacją.

Wady i zalety inwestowania tego rodzaju

Inwestowanie w nieruchomości posiada swoje zalety oraz wady. Do zalet można zaliczyć przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji. Ryzyko jest tutaj niewielkie w porównaniu z możliwymi do uzyskania stopami zwrotu. Kolejną zaletą są same zyski jakie można osiągnąć z tej inwestycji. Można zyskać zarówno ze względu na wzrost wartości nieruchomości, jak również uzyskać zyski z tytułu użytkowania zakupioną nieruchomością. W  przyszłości można bowiem sprzedać nieruchomość, zaś zanim nastąpi sprzedaż można ją użytkować samemu lub poprzez wynajem i w związku z tym czerpać profity nawet w czasie dekoniunktury na rynku.

Inwestycja w dom

Popyt na rynku nieruchomości przewyższa podaż co oznacza, że wciąż jest więcej chętnych za zakup nieruchomości lub jej wynajem, niż jest samych nieruchomości.

Jedną z najważniejszych zalet tego typu inwestycji jest już wspomniana ochrona przed inflacją. Związane jest to z tym, iż mimo, że inflacja wzrasta to nieruchomość ciągle utrzymuje swoją wartość – dzięki niewielkiemu stopniowi zużycia funkcjonalnego.

Ryzyko związanie z inwestycją w nieruchomości

Oprócz wymienionych zalet, inwestycja w nieruchomości, posiada swoje wady, do których zaliczyć można m.in.

  • Długookresowość inwestycji. Zyski najczęściej otrzymuje się po kilku latach, chyba że inwestycja nastawiona jest na szybki zakup, następnie na szybką sprzedaż.
  • Kolejnym minusem tego rodzaju inwestycji jest niepodzielność nieruchomości. Jest to związane z faktem, iż nieruchomości a przez to można rozumieć mieszkania, nie da się podzielić i sprzedać tylko część, by odzyskać część zainwestowanego kapitału.
  • Wadą jest również kwestia zarządzania nieruchomością. Związane jest to z ponoszeniem dodatkowych kosztów oraz prowadzeniem wszystkich spraw organizacyjnych związanych z nieruchomością.

Pomimo, że inwestycje w nieruchomości są bezpieczne, istnieje tutaj pewne ryzyko, a jego rodzaj i wielkość zależy od rodzaju i specyfiki inwestycji. Ryzyko inwestycji w nieruchomości jest niewielkie, w porównaniu z innymi rodzajami inwestycji np. inwestycjami w akcje, jednakże ono istnieje i należy o nim wspomnieć. Biorąc pod uwagę etapy inwestycji ryzyko można podzielić na:

  • ryzyko wyceny oraz ryzyko transakcyjne,
  • ryzyko nie pozyskania najemców,
  • ryzyko nie wywiązania się najemców z warunków umowy najmu,
  • ryzyko rynkowe oraz ryzyko ingerencji państwa.

Ryzyko wyceny związane jest z wyceną nieruchomości. Ważne jest aby wycena w sposób właściwy określała wartość rynkową nieruchomości, zaś często się zdarza, że jest ona zawyżona bądź też zaniżona, w zależności od tego, która ze stron umowy ją określa.

Ryzyko transakcyjne związane jest z samą transakcją. Ważne jest aby umowa kupna / sprzedaży była właściwie sporządzona, aby wykluczyć wszelkie pomyłki, czy też niedomówienia.

Kolejnym rodzajem ryzyka jest ryzyko związane z nie pozyskaniem najemców oraz ryzyko nie wywiązania się najemców z warunków najmu. Ryzyka te występują, gdy zakupiona nieruchomość jest przeznaczona na wynajem.

Ryzyko rynkowe związane jest z możliwością uzyskania strat gdy ceny nieruchomości na rynku, znacząco spadną, bądź też np. znacząco wzrośnie podatek od nieruchomości.

Ryzyko ingerencji państwa związane jest przede wszystkim z wywłaszczenie nieruchomości  na rzecz Skarbu Państwa, czy też jednostek samorządu terytorialnego.